ಕನ್ಯಾಡಿ ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018 ರಂದು ಧರ್ಮ ಸಂಸದ್